El Doctor Taurino Araújo

O Doutor Taurino Araújo. Foto Wikimedia Commons

El Doctor Taurino Araújo. Foto Wikimedia Commons